Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020» έχει ενταχθεί η πράξη «Δράσεις προστασίας και ανάδειξης της Προστατευόμενης Περιοχής του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου και των περιοχών NATURA 2000 ευθύνης του», προϋπολογισμού 193.800€, συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
 
Ο Φορέας Διαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ. στοχεύει μέσα από την υλοποίηση της πράξης να αξιοποιηθεί η τεχνογνωσία που αποκτήθηκε στα 20 χρόνια λειτουργίας του, αλλά και των «εργαλείων διαχείρισης» (ετήσια σχέδια φύλαξης–ενημέρωσης κλπ), ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την αποτελεσματικότερη επόπτευση/ προστασία /διαχείριση/ επιστημονική παρακολούθηση των ειδών και των οικοτόπων, στις παλιές και νέες περιοχές αρμοδιότητας του. Συγκεκριμένα οι ενέργειες που θα πραγματοποιηθούν είναι:
1) Κατασκευή και εγκατάσταση υποδομών επόπτευσης/ πληροφόρησης, με στόχο την ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας, εξαιτίας αφενός της μεγάλης επισκεψιμότητας και αφετέρου της ανάπτυξης παράνομων δραστηριοτήτων, όπως λαθροθηρία, παράνομη αλιεία, πυρκαγιές και την προστασία αυτής.
2) Ράμπες σε παραλίες ωοτοκίες για τη πρόσβαση Ατόμων με Αναπηρία.
3) Αυτοκίνητο και σκάφος για την επόπτευση/επιστημονική παρακολούθηση.
3) Οριοθέτηση Προστατευόμενης Περιοχής. 
4) Δημιουργία/επικαιροποίηση  ενημερωτικού υλικού για να συμπεριληφθούν πληροφορίες με τα νέα επιστημονικά δεδομένα που έχουν αποκτηθεί μέσω των επιστημονικών μελετών παρακολούθησης αλλά και οι νέες περιοχές ευθύνης του Φ.Δ. του Ε.Θ.Π.Ζ.
6) Άλλες δράσεις που λειτουργούν συμπληρωματικά των παραπάνω π.χ. ένδυση φυλάκων περιβάλλοντος, κιάλια, φακοί, Η/Υ
 
Με την ολοκλήρωση του έργου (υποδομές φύλαξης και υλικό ενημέρωσης), ενισχύεται/επεκτείνεται η επόπτευση και προστασία στο σύνολο της περιοχής ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ., και η άμεση ενημέρωση των επισκεπτών για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τα μέτρα προστασίας και διαχείρισης της.  Άμεσο αποτέλεσμα της πράξης είναι η προστασία και διατήρηση των φυσικών πόρων της Π.Ι.Ν αλλά και την Ελλάδας, συμβάλλοντας στους στόχους και σκοπούς της Εθνικής και Ευρωπαϊκής πολιτικής για την προστασία και βιώσιμη διαχείριση των πόρων.

Οι φωτογραφίες του ΕΘΠΖ

Φύλαξη Προστατευόμενης Περιοχής
ΠρόγραμμαΠροστασίας-ΔιαχείρισηςΕ.Θ.Π.Ζ.
Ενημέρωση επισκεπτών κατά την είσοδο στη περιοχή ωοτοκίας
ΠρόγραμμαΠροστασίας-ΔιαχείρισηςΕ.Θ.Π.Ζ.
Φύλαξη Παραλίας
ΠρόγραμμαΠροστασίας-ΔιαχείρισηςΕ.Θ.Π.Ζ.
Νεοσσοί
Ωοτοκία
Ερευνητικό πρόγραμμα βιολογίας θαλάσσιας χελώνας
Ωοτοκία
Κόλπος Λαγανά
Οικοσύστημα
Κόλπος Λαγανά
Οικοσύστημα
Παραλία ωοτοκίας Σεκάνια (απαγορεύεται η πρόσβαση)
Παραλίεςωοτοκίας
Παραλία ωοτοκιας Καλαμάκι
Παραλίεςωοτοκίας
Παραλία ωοτοκιας Καλαμάκι
Παραλίεςωοτοκίας
Παραλία ωοτοκιας Γέρακας
Παραλίεςωοτοκίας
Παραλία ωοτοκιας Δάφνη
Παραλίεςωοτοκίας
Παραλία ωοτοκιας Μαραθωνήσι
Παραλίεςωοτοκίας
Γεωλογικοί Σχηματισμοί
ΓεωλογικοίΣχηματισμοί
Γεωλογικοί Σχηματισμοί
ΓεωλογικοίΣχηματισμοί
Σήμανση Θαλάσσιας Ζώνης Ε.Θ.Π.Ζ
ΠρόγραμμαΠροστασίας-ΔιαχείρισηςΕ.Θ.Π.Ζ.
Εκθεσιακό Κέντρο θαλάσσιας χελώνας
Εκθεσιακά-ΕνημερωτικάΚέντρα
Εκθεσιακό Κέντρο θαλάσσιας χελώνας
Εκθεσιακά-ΕνημερωτικάΚέντρα
Εκθεσιακό Κέντρο θαλάσσιας χελώνας
Εκθεσιακά-ΕνημερωτικάΚέντρα
Εκθεσιακό Κέντρο θαλάσσιας χελώνας
Εκθεσιακά-ΕνημερωτικάΚέντρα
Ενημερωτικό Κέντρο Ε.Θ.Π.Ζ. στο Γέρακα Ζακύνθου
Εκθεσιακά-ΕνημερωτικάΚέντρα
Σχήμα φωλιάς θαλάσσιας χελώνας
Εκθεσιακά-ΕνημερωτικάΚέντρα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Θαλάσσια Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Καπόνι
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
οικότοπος
Οικοσύστημα
Ποσειδωνία
Χλωρίδα
Ορχιδέα
Χλωρίδα
Τοπικό Ενδημικό Ζακύνθου Limonium zacynthium
Χλωρίδα
Ορχιδέα Orchis laxiflora
Χλωρίδα
Οικοσύστημα
Χλωρίδα
Οικοσύστημα
Οικοσύστημα
Υδροβιότοπος Λίμνης Κεριού
Οικοσύστημα
Κρινάκι της θάλασσας
Οικοσύστημα Χλωρίδα
πεταλούδα Gonepteryx cleopatra
Πανίδα
Έντομα
Πανίδα
Νυχτερίδα
Πανίδα
Οικοσύστημα
Οικοσύστημα
Οικοσύστημα
Οικοσύστημα
Αστερίας
Οικοσύστημα Πανίδα
Μπαρμπούνι
Πανίδα
Οικοσύστημα
Χλωρίδα
Λαδανιά
Χλωρίδα
fauna
Πανίδα
Οικοσύστημα
Οικοσύστημα
Οικοσύστημα
Οικοσύστημα
Οικοσύστημα
Οικοσύστημα
Οικοσύστημα
Πανίδα
Απειλούμενα είδη
Πανίδα
Απειλούμενα Εϊδη
Πανίδα
Ενημέρωση Επισκεπτών πριν την είσοδο στην παραλία ωοτοκίας
ΠρόγραμμαΠροστασίας-ΔιαχείρισηςΕ.Θ.Π.Ζ.
Ενημερωτική πινακίδα απαγόρευσης ερασιτεχνικής αλιείας
ΠρόγραμμαΠροστασίας-ΔιαχείρισηςΕ.Θ.Π.Ζ.
Ενημερωτική Πινακίδα παραλίας ωοτοκίας
ΠρόγραμμαΠροστασίας-ΔιαχείρισηςΕ.Θ.Π.Ζ.
Χλωρίδα
Χλωρίδα
Φύλακες Περιβάλλοντος Ε.Θ.Π.Ζ.
ΠρόγραμμαΠροστασίας-ΔιαχείρισηςΕ.Θ.Π.Ζ.
Ημερίδα
ΤοΠάρκο
Ημερίδα
ΤοΠάρκο
Ημερίδα
ΤοΠάρκο
Ημερίδα
ΤοΠάρκο
Ημερίδα
ΤοΠάρκο
Ημερίδα
ΤοΠάρκο
Απειλούμενα είδη
ΤοΠάρκο Χλωρίδα
Εκσκαφή φωλιάς
ΤοΠάρκο
νεοσσοί
Ωοτοκία
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
ΤοΠάρκο
Εθελοντές
ΤοΠάρκο
Εθελοντές
ΤοΠάρκο
Εθελοντές
ΤοΠάρκο
Εθελοντές
ΤοΠάρκο
Εκπαίδευση
ΤοΠάρκο
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
ΤοΠάρκο
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
ΤοΠάρκο
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
ΤοΠάρκο
Εκπαίδευση
ΤοΠάρκο