Πρόγραμμα Life-Περιβάλλον ZanteCoast

 

 

Βασικοί στόχοι και επιδιώξεις του Προγράμματος

 

Life LogoΟλοκληρωμένη Διαχείριση της Παράκτιας Ζώνης: Υποδειγματικές Δράσεις στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου

Το πρόγραμμα Life Env/GR/000751 «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιας Ζώνης – Υποδειγματικές Δράσεις στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου» συνέβαλε στην υλοποίηση σημαντικών δραστηριοτήτων οι οποίες απορρέουν από τις θεσμικές δεσμεύσεις του ΕΘΠΖ, καθώς και πολυάριθμων επιχειρησιακών επιδιώξεων. Υλοποιήθηκε κατά το διάστημα Ιούνιος 2001 – Νοέμβριος 2004, με μοναδικό δικαιούχο τον Οργανισμό Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου (ΟΕΘΠΖ) και συγχρηματοδότες το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & Δημοσίων Εργων Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.), τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ζακύνθου και τους Δήμους Λαγανά και Ζακυνθίων. Ως εξωτερικός σύμβουλος, σε θέματα τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης του Προγράμματος, συνεργάσθηκε το γραφείο «– Γ. Θ. Τσεκούρας & Συνεργάτες: Σύμβουλοι Αναπτυξιακού Προγραμματισμού & Περιβαλλοντικής Προστασίας».

 

Κύριος στόχος του έργου ήταν η εφαρμογή μιας πολιτικής για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση της Παράκτιας Ζώνης, καθώς και την αειφόρο ανάπτυξη, μέσω της ανάπτυξης τοπικών πρωτοβουλιών, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ορθή ενημέρωση του τοπικού πληθυσμού και των επισκεπτών σχετικά με τη σπουδαιότητα της περιοχής και την επιτακτική ανάγκη προστασίας της.

 

Το Πρόγραμμα επικεντρώθηκε σε πέντε βασικούς άξονες δράσεων, οι οποίοι συντίθενται από επιμέρους δέσμες ενεργειών.

 

Ειδικότερα, ο πρώτος άξονας δράσεων / ενεργειών που υποστηρίχθηκαν μέσω του Προγράμματος, ήταν η Διαχείριση του Πάρκου με χρήση μεθόδων και εργαλείων προσαρμοσμένων στις ιδιαιτερότητές του και ταυτόχρονα εναρμονισμένων με τις πλέον σύγχρονες τεχνικές σχεδιασμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης.

 

Ενας δεύτερος άξονας δράσεων επικεντρώθηκε στη διεθνή συνεργασία αποσκοπώντας στην υποστήριξη σε θέματα τεχνογνωσίας και στην ανταλλαγή εμπειριών με οργανισμούς, φορείς και ιδιώτες που διαθέτουν ανάλογη πολύτιμη γνώση στους σχετικούς τομείς και η οποία θα μπορούσε να αξιοποιηθεί στην περίπτωση του ΕΘΠΖ. Αυτού του είδους η εμπειρία καλύπτει ευρύ θεματικό φάσμα, από θέματα που αφορούν ειδικές τεχνικές αγκυροβολίας των σημαντήρων οριοθέτησης του θαλάσσιου χώρου, όπως αυτές που εφαρμόσθηκαν στην περίπτωση του κόλπου του Λαγανά, μέχρι την επικοινωνία με το κοινό, συμπεριλαμβανομένων των μηχανισμών και συστημάτων επιβράβευσης και πιστοποίησης.

 

Ενας τρίτος στόχος αφορά την προστασία και διατήρηση του Πάρκου. Περιλαμβάνει πλήθος δράσεων, οι οποίες σε γενικές γραμμές ομαδοποιούνται σε δύο κατηγορίες:

 

α)  Ηπιες δράσεις, όπως η φύλαξη του χερσαίου χώρου και των ακτών, η συνεργασία με τις Λιμενικές αρχές για την επιτήρηση του θαλάσσιου χώρου και η μελέτη ολοκληρωμένης διαχείρισης του υγροβιοτόπου της λίμνης Κερίου και της ευρύτερης περιοχής του.

 

β)  Δράσεις τεχνικού χαρακτήρα, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται αντιδιαβρωτικές παρεμβάσεις σε περιοχές αμμοθινών και απότομων κλίσεων, μπάρες για την απαγόρευση εισόδου σε ευαίσθητες περιοχές, κατασκευή παρατηρητηρίων φύλαξης με παράλληλη λειτουργία ως περιπτέρων ενημέρωσης κατά τη διάρκεια της ημέρας, ο έλεγχος του τεχνητού φωτισμού στην παράκτια ζώνη προκειμένου να αποφεύγεται ο αποπροσανατολισμός των νεογέννητων χελωνών και να εξασφαλίζεται ο ορθός προσδιορισμός της πορείας τους προς τη θάλασσα, καθώς και η τοποθέτηση ειδικών σημαντήρων για την οριοθέτηση των επιμέρους ζωνών προστασίας στη θαλάσσια περιοχή.

 

Η τέταρτη και εξαιρετικά σημαντική επιδίωξη, η οποία αναπτύχθηκε σε επιμέρους επιχειρησιακά αντικείμενα αφορά θέματα ευαισθητοποίησης – κινητοποίησης του κοινού γενικά και ειδικότερα όσων δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή και τριτογενή τομέα, όπως γεωργών, ψαράδων, ξενοδόχων, ιδιοκτητών τουριστικών γραφείων και καταστηματαρχών, ξεναγών κ.ά. Μέσω του Προγράμματος επιδιώχθηκε  η σταδιακή εξέλιξη της κινητοποίησης σε αποτελεσματική συμμετοχική δραστηριοποίηση και συνειδητοποίηση της ειδικής αξίας της συγκεκριμένης περιοχής. Η θεώρηση του Πάρκου ως πόρου από τον οποίο όλοι μπορούν να επωφεληθούν, είτε στην κατεύθυνση της απλής αναψυχής ή της εκπαίδευσης είτε μέσω της ανάπτυξης νέων οικονομικών δραστηριοτήτων βασιζόμενων σε υπηρεσίες τις οποίες μπορούν να παρέχουν, αναμένεται ότι θα διευκολύνει την κατανόηση της ευρύτερης κοινωνικής και οικονομικής του σπουδαιότητας.

 

Τέλος, η πέμπτη και ιδιαίτερα κρίσιμη δέσμη επιδιώξεων αφορά την προβολή της δουλειάς του ΕΘΠΖ και της σημασίας της, καθώς και τη διάδοση των επιτευγμάτων και της τεχνογνωσίας σε άλλες περιοχές και φορείς με παρόμοια χαρακτηριστικά και στόχους. Κύριο αντικείμενο της εκστρατείας προώθησης αποτέλεσαν η αξία και σπουδαιότητα της θαλάσσιας χελώνας Carettacaretta, καθώς και της λοιπής πανίδας και χλωρίδας.

 

Σύνδεση Life ZANTECOAST: http://www.nmp-zak.org/old/Life_Env/el/index.html

 

Οι φωτογραφίες του ΕΘΠΖ

Φύλαξη Προστατευόμενης Περιοχής
ΠρόγραμμαΠροστασίας-ΔιαχείρισηςΕ.Θ.Π.Ζ.
Ενημέρωση επισκεπτών κατά την είσοδο στη περιοχή ωοτοκίας
ΠρόγραμμαΠροστασίας-ΔιαχείρισηςΕ.Θ.Π.Ζ.
Φύλαξη Παραλίας
ΠρόγραμμαΠροστασίας-ΔιαχείρισηςΕ.Θ.Π.Ζ.
Νεοσσοί
Ωοτοκία
Ερευνητικό πρόγραμμα βιολογίας θαλάσσιας χελώνας
Ωοτοκία
Κόλπος Λαγανά
Οικοσύστημα
Κόλπος Λαγανά
Οικοσύστημα
Παραλία ωοτοκίας Σεκάνια (απαγορεύεται η πρόσβαση)
Παραλίεςωοτοκίας
Παραλία ωοτοκιας Καλαμάκι
Παραλίεςωοτοκίας
Παραλία ωοτοκιας Καλαμάκι
Παραλίεςωοτοκίας
Παραλία ωοτοκιας Γέρακας
Παραλίεςωοτοκίας
Παραλία ωοτοκιας Δάφνη
Παραλίεςωοτοκίας
Παραλία ωοτοκιας Μαραθωνήσι
Παραλίεςωοτοκίας
Γεωλογικοί Σχηματισμοί
ΓεωλογικοίΣχηματισμοί
Γεωλογικοί Σχηματισμοί
ΓεωλογικοίΣχηματισμοί
Σήμανση Θαλάσσιας Ζώνης Ε.Θ.Π.Ζ
ΠρόγραμμαΠροστασίας-ΔιαχείρισηςΕ.Θ.Π.Ζ.
Εκθεσιακό Κέντρο θαλάσσιας χελώνας
Εκθεσιακά-ΕνημερωτικάΚέντρα
Εκθεσιακό Κέντρο θαλάσσιας χελώνας
Εκθεσιακά-ΕνημερωτικάΚέντρα
Εκθεσιακό Κέντρο θαλάσσιας χελώνας
Εκθεσιακά-ΕνημερωτικάΚέντρα
Εκθεσιακό Κέντρο θαλάσσιας χελώνας
Εκθεσιακά-ΕνημερωτικάΚέντρα
Ενημερωτικό Κέντρο Ε.Θ.Π.Ζ. στο Γέρακα Ζακύνθου
Εκθεσιακά-ΕνημερωτικάΚέντρα
Σχήμα φωλιάς θαλάσσιας χελώνας
Εκθεσιακά-ΕνημερωτικάΚέντρα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Θαλάσσια Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Καπόνι
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
οικότοπος
Οικοσύστημα
Ποσειδωνία
Χλωρίδα
Ορχιδέα
Χλωρίδα
Τοπικό Ενδημικό Ζακύνθου Limonium zacynthium
Χλωρίδα
Ορχιδέα Orchis laxiflora
Χλωρίδα
Οικοσύστημα
Χλωρίδα
Οικοσύστημα
Οικοσύστημα
Υδροβιότοπος Λίμνης Κεριού
Οικοσύστημα
Κρινάκι της θάλασσας
Οικοσύστημα Χλωρίδα
πεταλούδα Gonepteryx cleopatra
Πανίδα
Έντομα
Πανίδα
Νυχτερίδα
Πανίδα
Οικοσύστημα
Οικοσύστημα
Οικοσύστημα
Οικοσύστημα
Αστερίας
Οικοσύστημα Πανίδα
Μπαρμπούνι
Πανίδα
Οικοσύστημα
Χλωρίδα
Λαδανιά
Χλωρίδα
fauna
Πανίδα
Οικοσύστημα
Οικοσύστημα
Οικοσύστημα
Οικοσύστημα
Οικοσύστημα
Οικοσύστημα
Οικοσύστημα
Πανίδα
Απειλούμενα είδη
Πανίδα
Απειλούμενα Εϊδη
Πανίδα
Ενημέρωση Επισκεπτών πριν την είσοδο στην παραλία ωοτοκίας
ΠρόγραμμαΠροστασίας-ΔιαχείρισηςΕ.Θ.Π.Ζ.
Ενημερωτική πινακίδα απαγόρευσης ερασιτεχνικής αλιείας
ΠρόγραμμαΠροστασίας-ΔιαχείρισηςΕ.Θ.Π.Ζ.
Ενημερωτική Πινακίδα παραλίας ωοτοκίας
ΠρόγραμμαΠροστασίας-ΔιαχείρισηςΕ.Θ.Π.Ζ.
Χλωρίδα
Χλωρίδα
Φύλακες Περιβάλλοντος Ε.Θ.Π.Ζ.
ΠρόγραμμαΠροστασίας-ΔιαχείρισηςΕ.Θ.Π.Ζ.
Ημερίδα
ΤοΠάρκο
Ημερίδα
ΤοΠάρκο
Ημερίδα
ΤοΠάρκο
Ημερίδα
ΤοΠάρκο
Ημερίδα
ΤοΠάρκο
Ημερίδα
ΤοΠάρκο
Απειλούμενα είδη
ΤοΠάρκο Χλωρίδα
Εκσκαφή φωλιάς
ΤοΠάρκο
νεοσσοί
Ωοτοκία
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
ΤοΠάρκο
Εθελοντές
ΤοΠάρκο
Εθελοντές
ΤοΠάρκο
Εθελοντές
ΤοΠάρκο
Εθελοντές
ΤοΠάρκο
Εκπαίδευση
ΤοΠάρκο
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
ΤοΠάρκο
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
ΤοΠάρκο
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
ΤοΠάρκο
Εκπαίδευση
ΤοΠάρκο