Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση)

 

Tο φυσικό αντικείμενο της πρότασης περιλαμβάνει την περιβαλλοντική ενημέρωση και εκπαίδευση του μαθητικού πληθυσμού της Α/Βάθμιας και Β/Βάθμιας εκπαίδευσης της Ζακύνθου προσαρμοσμένο στο ηλικιακό και μαθησιακό επίπεδο τους, ώστε να επιτευχθεί η μεγίστη ενεργοποίηση και ευαισθητοποίηση των αυριανών πολιτών. Στο πρόγραμμα που θα υλοποιηθεί προβλέπονται:
•    εκπαιδευτικές περιηγήσεις στην προστατευόμενη περιοχή
•    επισκέψεις στο Θεματικό Εκθεσιακό Εέντρο της θαλάσσιας χελώνας
•    ομάδες εργασίας μαθητών Β/Βάθμιας
•    διοργάνωση εκδήλωσης με περιβαλλοντικό περιεχόμενο

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

 

Tο φυσικό αντικείμενο του προτεινόμενου έργου έχει ως σκοπό την ενεργοποίηση του μαθητικού πληθυσμού της Ζακύνθου προς μια διαφορετική αντίληψη και νοοτροπία για τα περιβαλλοντικά ζητήματα του νησιού τούς, παράλληλα με τη καλλιέργεια της περιβαλλοντικής τούς κουλτούρας μεσώ της επαφής τούς με το περιβάλλον.
 

 

Ειδικότερα στο πλαίσιο του προτεινόμενου έργου, προβλέπονται:

 

•    ανάπτυξη ημερησίων προγραμμάτων εκπαιδευτικής επίσκεψης μαθητών Α/Βάθμιας εκπαίδευσης
•    ανάπτυξη ημερησίων προγραμμάτων εκπαιδευτικής επίσκεψης μαθητών Β/ βάθμιας εκπαίδευσης
 

 

Αναλυτικότερα στο παρόν έργο προτείνονται οι ακόλουθες δράσεις:

 

•    ημερήσιο θεματικό πρόγραμμα εκπαίδευσης προσαρμοσμένο στην ηλικία και το μαθησιακό επίπεδο των παιδιών της Α/Βάθμιας εκπαίδευσης (προβολή ταινίας, χειροτεχνίες, εκδρομή στο Εκθεσιακό Κέντρο και στης περιοχές του Ε.Θ.Π.Ζ.)
•    ημερήσιο πρόγραμμα εκπαίδευσης για την τρίτη γυμνάσιου, καθώς και για την πρώτη και δευτέρα λυκείου. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει περιπατητικές διαδρομές, με παράλληλη πληροφόρηση για τη βιολογία και τη σημαντικότητα των ειδών και των οικότοπων της διαδρομή που θα οριστεί, συνοδευόμενη από εθελοντική εργασία (καθαρισμός οικότοπων από σκουπίδια, βελτίωση διόδων πρόσβασης). Το πρόγραμμα θα τελειώνει με επίσκεψη στο εκθεσιακό κέντρο, οποί θα δημιουργούνται ομάδες εργασίας με σκοπό τη διατύπωση προβλημάτων και λύσεων των περιοχών που επισκέφθηκαν.
•    πρόγραμμα εκπαίδευσης για τις δυο πρώτες τάξεις του γυμνασίου μέσα στις αίθουσες διδασκαλίας με παρουσίαση των προστατευομένων ειδών και οικότοπων της περιοχής του Ε.Θ.Π.Ζ. Το πρόγραμμα θα λήγει με τη συνδιοργάνωση εκδηλώσεων με τη συμμετοχή της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ζακύνθου καθώς και των σχολείων που θα συμμετέχουν καθώς και του Φορέα Διαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ.
 
 
Με την υλοποίηση των παραπάνω δράσεων αποκτάται γνώση για τη σημαντικότητα της προστατευόμενης περιοχής του εθνικού θαλάσσιου πάρκου Ζακύνθου, ενισχύοντας την ενεργοποίηση των μαθητών στα περιβαλλοντικά θέματα. ταυτόχρονα διευκολύνεται το έργο του φορέα διαχείρισης στην προστασία και διατήρηση των προστατευόμενων ειδών και οικότοπων της περιοχής.

 

 
ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ – ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΑΜΕΣΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

 

μέσω των προγραμμάτων υποδοχής και ξεναγήσεων των μαθητών του νησιού στην προστατευόμενη περιοχή του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου δύναται να επιτευχθεί:
•    η επαφή με το φυσικό περιβάλλον του νησιού τους
•    η δημιουργία γνωστικού υπόβαθρου για την αναγκαιότητα της προστασίας της οικολογικής ισορροπίας και της αλληλεξάρτησης της με την ποιότητα ζωής.
•    η ενεργοποίηση και ευαισθητοποίηση των μαθητών σε περιβαλλοντικά θέματα
 

άμεσα ωφελούμενοι από την ενέργεια είναι:

 

•    οι μαθητές της Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης, καθώς έρχονται σε επαφή με το φυσικό περιβάλλον της περιοχής τους, παράλληλα με την ανάπτυξη του γνωστικού τους υποβάθρου, βοηθώντας τους να κατανοήσουν την αναγκαιότητα προστασίας και διατήρησης του.

 

Οι φωτογραφίες του ΕΘΠΖ

Φύλαξη Προστατευόμενης Περιοχής
ΠρόγραμμαΠροστασίας-ΔιαχείρισηςΕ.Θ.Π.Ζ.
Ενημέρωση επισκεπτών κατά την είσοδο στη περιοχή ωοτοκίας
ΠρόγραμμαΠροστασίας-ΔιαχείρισηςΕ.Θ.Π.Ζ.
Φύλαξη Παραλίας
ΠρόγραμμαΠροστασίας-ΔιαχείρισηςΕ.Θ.Π.Ζ.
Νεοσσοί
Ωοτοκία
Ερευνητικό πρόγραμμα βιολογίας θαλάσσιας χελώνας
Ωοτοκία
Κόλπος Λαγανά
Οικοσύστημα
Κόλπος Λαγανά
Οικοσύστημα
Παραλία ωοτοκίας Σεκάνια (απαγορεύεται η πρόσβαση)
Παραλίεςωοτοκίας
Παραλία ωοτοκιας Καλαμάκι
Παραλίεςωοτοκίας
Παραλία ωοτοκιας Καλαμάκι
Παραλίεςωοτοκίας
Παραλία ωοτοκιας Γέρακας
Παραλίεςωοτοκίας
Παραλία ωοτοκιας Δάφνη
Παραλίεςωοτοκίας
Παραλία ωοτοκιας Μαραθωνήσι
Παραλίεςωοτοκίας
Γεωλογικοί Σχηματισμοί
ΓεωλογικοίΣχηματισμοί
Γεωλογικοί Σχηματισμοί
ΓεωλογικοίΣχηματισμοί
Σήμανση Θαλάσσιας Ζώνης Ε.Θ.Π.Ζ
ΠρόγραμμαΠροστασίας-ΔιαχείρισηςΕ.Θ.Π.Ζ.
Εκθεσιακό Κέντρο θαλάσσιας χελώνας
Εκθεσιακά-ΕνημερωτικάΚέντρα
Εκθεσιακό Κέντρο θαλάσσιας χελώνας
Εκθεσιακά-ΕνημερωτικάΚέντρα
Εκθεσιακό Κέντρο θαλάσσιας χελώνας
Εκθεσιακά-ΕνημερωτικάΚέντρα
Εκθεσιακό Κέντρο θαλάσσιας χελώνας
Εκθεσιακά-ΕνημερωτικάΚέντρα
Ενημερωτικό Κέντρο Ε.Θ.Π.Ζ. στο Γέρακα Ζακύνθου
Εκθεσιακά-ΕνημερωτικάΚέντρα
Σχήμα φωλιάς θαλάσσιας χελώνας
Εκθεσιακά-ΕνημερωτικάΚέντρα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Θαλάσσια Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Καπόνι
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
οικότοπος
Οικοσύστημα
Ποσειδωνία
Χλωρίδα
Ορχιδέα
Χλωρίδα
Τοπικό Ενδημικό Ζακύνθου Limonium zacynthium
Χλωρίδα
Ορχιδέα Orchis laxiflora
Χλωρίδα
Οικοσύστημα
Χλωρίδα
Οικοσύστημα
Οικοσύστημα
Υδροβιότοπος Λίμνης Κεριού
Οικοσύστημα
Κρινάκι της θάλασσας
Οικοσύστημα Χλωρίδα
πεταλούδα Gonepteryx cleopatra
Πανίδα
Έντομα
Πανίδα
Νυχτερίδα
Πανίδα
Οικοσύστημα
Οικοσύστημα
Οικοσύστημα
Οικοσύστημα
Αστερίας
Οικοσύστημα Πανίδα
Μπαρμπούνι
Πανίδα
Οικοσύστημα
Χλωρίδα
Λαδανιά
Χλωρίδα
fauna
Πανίδα
Οικοσύστημα
Οικοσύστημα
Οικοσύστημα
Οικοσύστημα
Οικοσύστημα
Οικοσύστημα
Οικοσύστημα
Πανίδα
Απειλούμενα είδη
Πανίδα
Απειλούμενα Εϊδη
Πανίδα
Ενημέρωση Επισκεπτών πριν την είσοδο στην παραλία ωοτοκίας
ΠρόγραμμαΠροστασίας-ΔιαχείρισηςΕ.Θ.Π.Ζ.
Ενημερωτική πινακίδα απαγόρευσης ερασιτεχνικής αλιείας
ΠρόγραμμαΠροστασίας-ΔιαχείρισηςΕ.Θ.Π.Ζ.
Ενημερωτική Πινακίδα παραλίας ωοτοκίας
ΠρόγραμμαΠροστασίας-ΔιαχείρισηςΕ.Θ.Π.Ζ.
Χλωρίδα
Χλωρίδα
Φύλακες Περιβάλλοντος Ε.Θ.Π.Ζ.
ΠρόγραμμαΠροστασίας-ΔιαχείρισηςΕ.Θ.Π.Ζ.
Ημερίδα
ΤοΠάρκο
Ημερίδα
ΤοΠάρκο
Ημερίδα
ΤοΠάρκο
Ημερίδα
ΤοΠάρκο
Ημερίδα
ΤοΠάρκο
Ημερίδα
ΤοΠάρκο
Απειλούμενα είδη
ΤοΠάρκο Χλωρίδα
Εκσκαφή φωλιάς
ΤοΠάρκο
νεοσσοί
Ωοτοκία
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
ΤοΠάρκο
Εθελοντές
ΤοΠάρκο
Εθελοντές
ΤοΠάρκο
Εθελοντές
ΤοΠάρκο
Εθελοντές
ΤοΠάρκο
Εκπαίδευση
ΤοΠάρκο
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
ΤοΠάρκο
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
ΤοΠάρκο
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
ΤοΠάρκο
Εκπαίδευση
ΤοΠάρκο